fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) Fundacja Kobiety Medycyny ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem” i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa prawne i techniczne zasady oraz warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu przez Fundację „Fundacja Kobiety Medycyny” z siedzibą w Czerniejewie przy ul. Polnej 37, 62-250 Czerniejewo, KRS: 0000913892, NIP: 7842527591, REGON: 389567142, która jest jego jedynym właścicielem.

§ 2 DEFINICJE

Określeniom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Serwis – internetowy serwis umieszczony pod domeną  https://kobietymedycyny.org/ prowadzony przez
  Fundację Kobiety Medycyny z siedzibą w Czerniejewie przy ul. Polnej 37, 62-250 Czerniejewo,
  KRS: 0000913892, NIP: 7842527591, REGON: 389567142.
 2. Cel – pozyskiwanie środków pochodzących z darowizn, mających na celu realizację zadań statutowych Operatora.
 3. Operator – Fundacja Kobiety Medycyny z siedzibą w Czerniejewie przy ul. Polnej 37, 62-250 Czerniejewo, KRS: 0000913892, NIP: 7842527591, REGON: 389567142.
 4. Cele Operatora:
  1. statutowe – określone w statucie Fundacji Kobiety Medycyny cele, takie jak:
   • zintegrowanie środowiska medycznego w Polsce poprzez platformę kontaktów,
   • promocja kobiet w środowisku medycznym i pozamedycznym,
   • wspieranie rozwoju zawodowego kobiet w ochronie zdrowia poprzez udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach,
   • przeciwdziałanie dysproporcjom płacowym za taką samą pracę między mężczyznami a kobietami w ochronie zdrowia,
   • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kobiet w ochronie zdrowia,
   • rozwój kompetencji przywódczych/organizacyjnych kobiet w ochronie zdrowia,
  2.  pozostałe:
   • gromadzenie środków przeznaczonych na cele statutowe Operatora poprzez sprzedaż treści cyfrowych szczegółowo wskazanych w niniejszym Regulaminie,
   • gromadzenie środków przeznaczonych na cele statutowe Operatora przez sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Operatora,
   • sprzedaż jakichkolwiek innych dóbr lub świadczenie jakichkolwiek innych usług w celu gromadzenia środków na cele statutowe Operatora,
   • prowadzenie platformy internetowej mającej postać sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
   • zapewnienie Użytkownikom możliwości korzystania z treści cyfrowych Fundacji.
 5. Serwis Pośrednictwa Finansowego – internetowy serwis umożliwiający dokonywanie płatności prowadzony przez:
  1. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, adres strony internetowej: WWW.PRZELEWY24.PL, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 numerem REGON: 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;
  2. Tpay S.A. – marka należąca do Krajowego Integratora Płatności S. A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
 6. Użytkownik – dowolny internauta przeglądający treści zawarte w Serwisie, mogący zostać Kupującym.
 7. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Operatora czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Darczyńca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonała za pomocą Serwisu Pośrednictwa Finansowego, serwisów internetowych banków lub przelewów i tradycyjnych poleceń zapłaty wpłaty na realizację celów statutowych przez Operatora.
 10. Darowizna – darowizna w rozumieniu prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, która stanowi kwotę pieniężną przekazaną dobrowolnie przez Darczyńcę na realizację określonego celu statutowego przez Fundację Kobiety Medycyny.
 11. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.
 12. Newsletter – czasopismo rozsyłane do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, na adres e – mailowy wskazany w formularzu.
 13. Usługi – usługi, które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników.
 14. Prawo Konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287).

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Serwisu określa prawne i techniczne zasady oraz warunki funkcjonowania serwisu, w tym m.in.: usługi świadczone przez Operatora, prawa i obowiązki Użytkowników Przedsiębiorców, Konsumentów, Kupujących oraz Darczyńców i Operatora oraz zakres odpowiedzialności Operatora.
 2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.
 3. Użytkownik, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, akceptuje Regulamin poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu. Dodatkowo każdy Użytkownik, który chce skorzystać z Usług świadczonych przez Operatora, akceptuje Regulamin przy wypełnieniu właściwego formularza online.
 4. Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem https://kobietymedycyny.org/regulamin/ a Polityka Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu, pod adresem https://kobietymedycyny.org/polityka-prywatnosci/
 5. Umowa pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem dotycząca usług określonych w § 6 zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Operatora prawidłowo wypełnionego przez Użytkownika formularza dotyczącego określonej usługi, znajdującego się na stronie.
 6. Serwis działa wyłącznie w celu wspierania oraz realizacji działań statutowych Fundacji Kobiet Medycyny.

§ 4 WARUNKI TECHNICZNE

Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania.

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać połączenie z siecią Internet oraz posiadać zainstalowaną na urządzeniu tj. komputerze z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s) lub odpowiednio smartphone, przeglądarkę internetową np. Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari w najnowszej wersji ze wszelkimi aktualizacjami.
 2. Warunkiem korzystania z niektórych funkcjonalności w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej funkcjonalności.
 3. Fundacja informuje, że strona internetowa Fundacji posiada narzędzia analityczne i inne narzędzia osób trzecich (pliki cookies), które umożliwiają Fundacji gromadzenie anonimowych statystyk dotyczących typowych zachowań Użytkowników Serwisu.
 4. Serwis wymaga włączonej obsługi „cookies”.
 5. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta. Fundacja zaleca stosowanie środków zabezpieczeń przed ryzykiem korzystania z sieci Internet, w tym w szczególności nie zapisywanie loginu i haseł na urządzeniu oraz korzystanie z programu antywirusowego.

§ 5 DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Fundacja zapewnia ochronę danych osobowych Usługobiorcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych jest:
  Fundacja Kobiety Medycyny z siedzibą w Czerniejewie przy ul. Polnej 37, 62-250 Czerniejewo,
  KRS: 0000913892, NIP: 7842527591, REGON: 389567142.
 3. W zakresie obejmującym dokonywanie darowizn na cele statutowe Operatora oraz realizację płatności za produkty cyfrowe, a także jakiekolwiek rzeczy nabywane w Sklepie internetowym, dane osobowe niezbędne do dokonania darowizny w Serwisie Pośrednictwa Finansowego będą udostępniane Serwisowi Pośrednictwa Finansowego. Niniejsze udostępnienie obejmie tylko dane osobowe wymagane do dokonania wpłaty. W obrębie korzystania z Serwisu Pośrednictwa Finansowego Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PayPro S.A. lub Tpay S.A. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu Pośrednictwa Finansowego znajdują się w polityce prywatności PayPro S.A lub Tpay SA.
 4. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.
 5. Dane przetwarzana są w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług, które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika. Adres e-mail jest wymagany, aby Fundacja mogła wysłać Newsletter na adres podany przez Użytkownika oraz informację o zmianie Regulaminu, a także podziękowania za przekazaną na realizację celów statutowych darowiznę, bądź zakup Usługi.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli stwierdzi, że jego dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 ŚWIADCZONE USŁUGI

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom przeglądanie celów statutowych Operatora oraz dokonywanie na nie wpłat.
 2. Serwis umożliwia użytkownikom zapisanie się na newsletter Operatora.
 3. Serwis wysyła swoim darczyńcom wiadomości z podziękowaniem drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 4. Serwis zapewnia Użytkownikom za pośrednictwem Sklepu internetowego nabywanie kursów oraz szkoleń w formie elektronicznej, a także zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Operatora. Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na Cele Fundacji.

§ 7 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Operator dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia ciągłości działania Serwisu. Operator zastrzega jednak, że w działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy, m.in. w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów, dokonania prac konserwacyjnych. Operator nie jest jednak zobowiązany do informowania o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Operator zastrzega, że wszelkie materiały i wiadomości dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Zabrania się wykorzystania Serwisu lub jakiejkolwiek jego części, w tym kopiowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania oraz innych form korzystania z materiałów i informacji zamieszczonych w Serwisie w zakresie wykraczającym poza granice dozwolonego prawa z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4.
 4. Wykorzystanie Serwisu, bądź jakiejkolwiek jego części, możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora.
 5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 6. Użytkownikowi zakazuje się korzystania z Serwisu w sposób bezprawny, w tym naruszający dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje lub niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Operator w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 7. Użytkownikowi zakazuje się korzystania z Serwisu w sposób powodujący zaburzenia w pracy lub przeciążenia systemów teleinformatycznych Serwisu lub innych podmiotów biorących udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 8. Niedozwolone jest naruszanie bądź podjęcie próby naruszenia zabezpieczeń bądź mechanizmów uwierzytelniania w Serwisie, a także śledzenie lub podejmowanie prób śledzenia informacji o innych Użytkownikach.
 9. Użytkownik zgadza się nie używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania ani procedur do zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia prawidłowego działania Serwisu bądź zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
 10. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod przedstawicieli innych osób fizycznych lub prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 11. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 12. Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Operatora, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym, chyba że co innego wynika z postanowień Regulaminu.
 13. Dokonując darowizny darczyńca oświadcza że jest właścicielem przekazywanych środków i ma prawo do samodzielnego rozporządzania nimi.

§ 8 ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Przekazywanie wszelkich Darowizn, o których mowa w niniejszym Regulaminie może odbywać się poprzez wpłatę kwoty na rachunek Fundacji Kobiet Medycyny, za pomocą Serwisu Pośrednictwa Finansowego, serwisów internetowych banków lub przelewów i tradycyjnych poleceń zapłaty.
 2. Z chwilą przekazania jakiejkolwiek darowizny Użytkownik staje się Darczyńcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku dobrowolnego wybrania przez Użytkownika wpłaty za pośrednictwem Serwisu Pośrednictwa Finansowego – Serwis Pośrednictwa Finansowego pobiera na swoją rzecz prowizję – zgodnie z warunkami umowy zawartej między Serwisem Pośrednictwa Finansowego a Operatorem. Operator nie uzyskuje jakiegokolwiek przychodu z tytułu pobrania prowizji.
 4. Operator oświadcza, że darowizna przekazywana przez Użytkowników jest pożytkowana na rzecz wskazanych w Serwisie celów mieszczących się w działalności statutowej Operatora.
 5. Po dokonanej wpłacie za pomocą Serwisu Pośrednictwa Finansowego Darczyńca otrzyma automatyczne potwierdzenie wypełnienia formularza płatności w Serwisie oraz podziękowanie za złożoną ofiarę. Podziękowanie zostanie przesłane drogą mailową po zaksięgowaniu płatności w Fundacji Kobiety Medycyny.
 6. Szczegółowe omówienie zasad przekazywania darowizn (dokonywania płatności) znajduje się w regulaminie spółki PayPro S.A. lub Tpay S.A., prowadzących Serwis Pośrednictwa Finansowego.

§ 9 MECHANIZM PRZEKAZYWANIA DAROWIZN ZA POMOCĄ SERWISU POŚREDNICTWA FINANSOWEGO

 1. Użytkownik może wybrać opcję wsparcia jednorazowego lub cyklicznego. Po podaniu Danych Osobowych i kwoty wsparcia oraz po kliknięciu „Wesprzyj”, Użytkownik zostaje przekierowany do Serwisu Pośrednictwa Finansowego. Finalizacja transakcji wymaga zaakceptowania Regulaminu Operatora.
 2. Płatność cykliczna ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty.
 3. W przypadku wybrania płatności cyklicznej, po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej, Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie płatności cyklicznej.
 4. Kolejne płatności cykliczne będą pobrane z karty do 10. dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
 5. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z płatności cyklicznej. W tym celu należy skontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail biuro@kobietymedycyny.org.

§ 10 NEWSLETTER

 1. Po wyrażeniu przez Użytkownika za pomocą Serwisu zgody na otrzymywanie od Operatora Newslettera będzie on każdorazowo wysyłany przez Operatora na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania poprzez naciśnięcie aktywnego przycisku znajdującego się na końcu każdego Newslettera o treści „Rezygnuję z Newslettera”.

§ 11 WARUNKI OGÓLNE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Operator zapewnia w Serwisie możliwość nabywania przez Kupujących treści cyfrowych w postaci dostępu do szkoleń, kursów w wersji elektronicznej za pośrednictwem dostosowanej do tego celu platformy internetowej (dalej jako: „Sklep internetowy”). W Sklepie internetowym umieszczane będą m.in. pliki video, audio, dokumenty w formacie .pdf obejmujące kursy i szkolenia. Sklep internetowy umożliwiać będzie również nabywanie biletów na wydarzenia organizowane przez Operatora.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 3. Operator jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć Usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Operatora, wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Ceny produktów cyfrowych nie zawierają kosztu dostawy – dostęp do nich możliwy będzie za pośrednictwem Sklepu internetowego. W razie udostępnienia możliwości nabycia kursu, szkolenia, biletu lub innego produktu na płycie CD lub na pendrive, przy okazji składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego określona zostanie cena dostawy.
 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: o potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; o dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8. Operator informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie internetowym.
 9. Operatornie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 10. Operatory zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu internetowego poprawność działania sklepu w aktualnych wersjach przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików cookies, oraz aktywne konto email. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu internetowego dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego okazać się może konieczne wyłączenie niektórych z nich, lub nawet wszystkich.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie internetowym. System sklepu w tym celu wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

§ 12 ZAWARCIE UMOWY W SKLEPIE INTERNETOWYM I REALIZACJA UMOWY

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę̨.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: o dodanie do koszyka produktu, w tym produktu cyfrowego; o wybór rodzaju dostawy (w tym sposobu udostępnienia produktu cyfrowego); o wybór rodzaju płatności; o wybór miejsca wydania rzeczy (w tym miejsca, w którym Kupujący ma dostęp do produktu cyfrowego); o złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Operatora, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. W braku przyjęcia zamówienia złożonego przez Kupującego umowa nie dochodzi do skutku.
 4. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub poprzez Serwis Pośrednictwa Finansowego następuje niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Operatora.
 5. Realizacja zamówienia następuje przez udostępnienie w Sklepie internetowym zamówionego produktu cyfrowego. Dostęp do produktu cyfrowego możliwy będzie na koncie Kupującego.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 i 28 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik w przypadku umów, w ramach których Operator wydaje rzecz, a w przypadku innych umów – od dnia zawarcia umowy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo na adres: biuro@kobietymedycyny.org, lub w innej formie zgodnie z Prawem Konsumenckim.
 4. Operator niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Operatorowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Operator nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Prawa Konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa Konsumenckiego.
 11. Operator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Operator może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa Konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 14. Dla wygody Konsumenta, w tym miejscu można pobrać Formularz Odstąpienia od Umowy.
 15. Przepisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym paragrafie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 14 RĘKOJMIA

 1. Operator na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), za wyjątkiem Konsumentów oraz osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku których to osób ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba, że Operator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Operatora albo Operator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Operatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 8. Operator jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Operator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Operatora dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Operatorowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Operatora Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Operatora.
 11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Operator.
 12. Operator obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 13. Operator w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 14. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. W przypadku, kiedy określony przez Operatora lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Operator odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. W terminach określonych powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się terminy wskazane wyżej, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 20. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Operatornie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.
 21. Zawarte w niniejszym paragrafie postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie, jaki wynika z art. 5564 kodeksu cywilnego

§ 15 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Operatora pocztą elektroniczną na adres: biuro@kobietymedycyny.org. W razie nabycia przez Kupującego produktów cyfrowych w Sklepie internetowym Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich uwag lub zastrzeżeń na wskazany w zdaniu poprzedzającym adres e-mail.
 2. Reklamując zakupiony towar Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenia sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych Kupującego.
 3. Operator w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz o dalszym sposobie postępowania.
 4. W przypadku, gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Operator zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

§ 16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i Użytkownik korzysta z niego na własną odpowiedzialność.
 2. Operator nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę oraz/lub krzywdę, które mogą się pojawić w związku z: problemami technicznymi Serwisu w tym jego aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, które pozostają w sprzeczności z Regulaminem lub Polityką Prywatności.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu lub Polityki Prywatności, a także w przypadku naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

§ 17 REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamację należy kierować drogą mailową na adres biuro@kobietymedycyny.org bądź w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią w terminie 14 dni. Odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej lub pisemnej na znany Operatorowi adres Użytkownika.
 5. Operator nie rozpatruje reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu Pośrednictwa Finansowego. Reklamacje te składać należy bezpośrednio do Serwisu Pośrednictwa Finansowego.

§ 18 ZMIANY REGULAMINU

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie poinformowany w drodze Publikacji Regulaminu, który wjedzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie.
 2. Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu.
 3. Kontakt z Operatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną biuro@kobietymedycyny.org, a także w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.